Számolhat velünk

MKB-Euroleasing Csoport weboldal látogatással összefüggő Adatkezelési tájékoztatója

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az MKB-Euroleasing Csoport a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban közérthető tájékoztatást adjon azoknak a természetes személyeknek, akik az interneten, www.euroleasing.hu, www.autohitel.hu, www.autostart.hu, www.gyorshitel.hu, www.eszkozlizing.hu, www.hondafinanszirozas.hu, www.kiafinanszirozas.hu, www.fiatfinanszirozas.hu, www.jeepfinanszirozas.hu, www.alfafinanszirozas.hu, www.ssangyongfinanszirozas.hu, www.isuzufinanszirozas.hu, www.autovasarlo.hu weboldalak látogatásán keresztül kapcsolatba kerültek/kerülnek az Adatkezelővel, és tájékoztassa őket arról, hogy személyes adataikat a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli, és ennek során tiszteletben tartja és védi.
Közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra, és ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

1. Fogalmak
A Tájékoztatóban használt fogalmak a szövegben nagy kezdőbetűvel írtak és a következő jelentéssel bírnak:
Adatkezelő: az MKB-Euroleasing Csoport tagjai.
Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.
Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot az Adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a Címzett az Adatkezelőtől illetve az Érintettől különböző harmadik személy-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz (pl.: Magyar Nemzeti Bank a felügyeleti jogkörében végzett vizsgálata során), nem minősülnek címzettnek.
Érintett: az Adatkezelő ügyfelei és a szolgáltatásnyújtás során az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő egyéb személy (marketing tevékenység címzettje, adós, adóstárs, kezes, kedvezményezett, stb.), amennyiben azok azonosított vagy azonosítható természetes személyek és az adatkezelő rájuk vonatkozóan Személyes Adatnak minősülő bármilyen információt kezel. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
Info tv.: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.
Különleges Személyes Adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
MKB-Euroleasing Csoport tagjai: MKB-Euroleasing Zrt., MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt., MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Retail Prod Zrt., Euroleasing Kft, I.C.E. Kft.
Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az Érintett közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható.
Tájékoztató: a jelen adatkezelési tájékoztató.
A Tájékoztatóban külön nem meghatározott és nagy kezdőbetűvel nem jelzett fogalmak a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

2. Az adatkezelők és elérhetőségeik
Adatkezelő neve: MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24.
Elérhetőség: 06-1-345-2300
Honlap: www.euroleasing.hu
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-10-043384

Adatkezelő neve: Retail Prod Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24.
Elérhetőség: 06-1-345-2300
Honlap: www.euroleasing.hu
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-10-048083

Adatkezelő neve: Euroleasing Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24.
Elérhetőség: 06-1-345-2300
Honlap: www.euroleasing.hu
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-09-464308

Adatkezelő neve: I.C.E. Kft
Székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24.
Elérhetőség: 06-1-345-2300
Honlap: www.euroleasing.hu
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-09-729456

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Az Adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a következő:
Postacím: 1134 Budapest, Lőportár u. 24.
E-mail cím: adatvedelem@euroleasing.hu

4. Az Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt Személyes adatok köre és egyéb körülményei
A Személyes adatok köre:
A weboldal látogatóiról automatikusan generálódó információkat gyűjtünk, így a látogató számítógépének IP-címe, domain neve, a látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram adatairól.

Az Adatkezelés célja:
Ezen adatokat kizárólag statisztikai célú elemzés céljából dolgozzuk fel, a trendek és statisztikai információk nyomon követése céljából.

A Személyes adatok köre:
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a honlap használatakor, az erre a célra rendszeresített ablakban adható önkéntes hozzájárulása alapján, az elektronikus hírközlő végberendezésén sütik (cookie-k) helyezhetők el és olvashatóak.

Az Adatkezelés célja:
A sütik (cookie-k) általi Adatkezelés célja a felhasználói élmény növelése, egyéni beállítások megjegyzése, Ön, mint felhasználó számára kedvezőbb tartalom, ajánlat megjelenítése, a weboldal és szolgáltatásainak fejlesztése, látogatottsági információk gyűjtése, célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

5. Adattovábbítás
Az Adatkezelő a sütik (cookie-k) használatához való hozzájárulás alapján jogosult ezen adatokat statisztikai elemzés céljából, a honlap látogatottságának, felhasználói élmény javítása érdekében hozzáférhetővé tenni az alább felsorolt harmadik személynek minősülő szerződő felek számára:
♣ Google Inc. (Google Analytics, Adwords, Tag Manager szolgáltatások igénybevétele során),
♣ Inspectlet Inc,
♣ SurveyMonkey Inc.

6. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatások nyújtása vagy tevékenységek végzése során harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe (pl. informatikai szolgáltatások, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása), amely során az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló partner az Adatkezelő utasításai alapján Adatkezelést végez, ezért adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó a tevékenysége ellátása során bizonyos esetekben az Érintett személyes adataihoz hozzáférhet és jogosult azokat megismerni. Az ilyen esetekben az Adatkezelő megfelelő szervezeti és technológiai intézkedéseket tesz az Érintett személyes adatainak védelme érdekében és ilyen intézkedések alkalmazását követeli meg az adatfeldolgozóitól is a személyes adatainak védelme érdekében.

A szerver naplózása
A weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
Adatfeldolgozó: Az MKB-Euroleasing ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó nevét, székhelyét és az ellátott tevékenység leírását a mindenkor hatályos adatfeldolgozókat tartalmazó hirdetményben teszi közzé.

Az MKB-Euroleasing a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja az MKB-Euroleasingtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A Bank és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.
A webauditálási célú és a honlap látogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
A hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google AdWords, a Facebook és a www.google.com/doubleclick szolgáltatók szervereire szintén közvetlenül kapcsolódik a oldalt meglátogató felhasználó számítógépe. Ezen szolgáltatók naplózási gyakorlatáról a https://www.facebook.com/about/privacy és a www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címeken lehet informálódni.
A honlap saját cookie kezelése
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.
Adatfeldolgozó: Az MKB-Euroleasing ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó nevét, székhelyét és az ellátott tevékenység leírását a mindenkor hatályos adatfeldolgozókat tartalmazó hirdetményben teszi közzé. A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Külső szolgáltatók cookie kezelése a honlapon
Egyes szolgáltató partnerek a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják. A honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t. A felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében – amennyiben a honlapon elhelyezett nyilatkozat segítségével ehhez a látogató kifejezetten hozzájárul – az alábbi szolgáltatók kezelnek cookie-t: Google AdWords és Facebook.
A Google AdWords és a Facebook partnerszolgáltatók ún. remarketing segítségével személyre szabott hirdetéseikkel elérhetik az Bank-től független más weboldalon is azokat a személyeket, akik korábban felkeresték a reachmedia.hu honlapot. A Google Analytics, a Google AdWords és a Facebook adatkezeléséről a google.com/adwords és a facebook.com címeken kérhető bővebb tájékoztatás.
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
A Facebook “Adatkezelési szabályzata” a https://www.facebook.com/about/privacy címen érhető el. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

7. Az Érintett jogai
Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás abban az esetben adható, ha az Érintett személyazonossága megfelelő módon igazolható. A személyes adatok védelmével kapcsolatos jelen tájékoztatóban foglalt jogait az Adatkezelő üzlethelyiségében személyesen, vagy levélben (1134 Budapest, Lőportár u. 24.) vagy az info@euroleasing.hu email címre küldött elektronikus üzenetben gyakorolhatja.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Euroleasing a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a benyújtott kérelem nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panasszal és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg.
A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Az Adatkezelő méltányos összegű adminisztratív díjat számíthat fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmet.
Abban az esetben, ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Az Adatkezelő minden olyan Címzettet tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy Adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Érintett Személyes Adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére külön tájékoztatjuk e Címzettekről.

7.1. A hozzáféréshez való jog
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő nyújtson információt a Személyes Adatai kezelésére vonatkozóan. Amennyiben Személyes Adatait kezeljük, úgy az alábbi információkat bocsátjuk a rendelkezésére:
• az Adatkezelés célja(i);
• a kezelt Személyes Adatok kategóriái;
• azon Címzettek kategóriái akik részére az Érintett Személyes Adatait közöltük vagy közölni fogjük;
• amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
• ha a Személyes Adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, a Személyes Adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
• az automatizált döntéshozatal megtörténte vagy meg nem történte, illetve automatizált döntéshozatal esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az milyen várható következményekkel jár az Érintettre.
Amennyiben a Személyes Adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról. Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt Személyes Adatainak másolatát. A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

7.2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől, hogy a pontatlan Személyes Adatait késedelem nélkül helyesbítsük, vagy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos Személyes Adatait egészítsük ki.

7.3. A törléshez való jog
Az alábbi esetekben kérheti a Személyes Adatai törlését:
• a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
• hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• a Tájékoztató 8.6. pontjának megfelelően sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre, vagy sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen;
• a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;
• a Személyes Adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a Személyes Adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában kezeltük.

7.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes Adatok pontosságát;
• az Adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az Érintett sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az az Érintett jogos érdekeivel szemben.
Sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeljük.
Amennyiben a Személyes Adat kezelése korlátozás alá esik, az Adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

7.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az alábbi esetekben az Érintett jogosult arra, hogy az az Érintettre vonatkozó, az Érintett által rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk:
• az Adatkezelés az az Érintett hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
• az Adatkezelés automatizált módon történik.

7.6. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Személyes Adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a Személyes Adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a Személyes Adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

7.7. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki az Érintettre az olyan, kizárólag automatizált Adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az Érintettre nézve joghatással járna vagy az Érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha az ilyen döntés:
• az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Abban az esetben amikor nem gyakorolhatja a jelen alpontban fentebb említett jogát a szerződésen, illetve a hozzájáruláson alapuló automatizált döntéshozatal okán, Érintettnek joga van, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

7.8. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

8. Jogorvoslati lehetőségek
8.1. A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása
Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Érintettre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat panasszal (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-3911-400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
8.2. Bírósághoz fordulás
Amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az Érintett úgy ítéli meg, hogy az az Érintettre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.
Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.
Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

9. Egyéb körülmények
Jelen Tájékoztató 2018. május 25-től hatályos. A Tájékoztatót az Adatkezelő jogosult bármikor módosítani. A Tájékoztató módosulásáról a www.euroleasing.hu weboldalon, valamint az üzlethelyiségben közzétett tájékoztatóval értesítjük az Érintetteket.

10. Egyéb jogi természetű tájékoztatás
Az Adatkezelő weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Minden jogot fenntartunk. Az Adatkezelő logó és az Adatkezelő terméknevek az Adatkezelő kereskedelmi védjegyei.

Az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. Az Adatkezelő azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra – Ön ezen oldalak kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Az Adatkezelő weboldalainak tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő.

Előfordulhat, hogy a weboldalakon az Adatkezelőtől független változtatás történik, ezért – ha a törvény másként nem rendelkezik – az Adatkezelő semmilyen természetű garanciát nem vállal Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor felülírja vagy elérhetőségüket megszüntesse.

Az Adatkezelő nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A weboldalon megjelenő jogi természetű rendelkezések, díjtételek tájékoztató jellegűek. Ügyfeleinkkel fennálló jogviszony tényleges és pontos jogi tartalmát az ügyféllel kötött szerződés, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései határozzák meg.